Zarząd województwa przyjął Program Rozwoju Innowacji na lata 2021 – 2027. Dokument wskazuje kierunki rozwoju województwa w obszarze innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej.

Lubuskie stawia na rozwój innowacji. Jednak aby było to możliwe potrzebny jest dobry plan oparty na rzetelnej diagnozie. Kierunki rozwoju innowacji w regionie wskazywać będzie przyjęty przez zarząd program.

Jego podstawą jest diagnoza oparta na badaniach, działaniach  partnerskich pomiędzy samorządem, biznesem i jego otoczeniem, jednostkami naukowo – badawczymi i uczelniam oraz efektach wypracowanych podczas warsztatów sieciujących z udziałem blisko 200 firm i instytucji oraz zespołu Lubuskie Forum Innowacji. Dodatkowo w ramach weryfikacji kluczowych obszarów badawczo- rozwojowych w Lubuskiem powstały partnerstwa które łączą potencjały wielu podmiotów w celu realizacji przełomowych projektów B+R . Propozycje rozwiązań systemowych zwiększających skuteczność zarządzania innowacjami, a także skuteczność w całym  obszarze B+R+I przedstawił w PRI dr Jerzy Tutaj z Politechniki Wrocławskiej, który jest także autorem ekspertyzy w tym zakresie.

Program wyznacza pięć głównych celów:

  1. Nasilenie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze przedsiębiorstw i nauki prowadzącej do przełomowych innowacji
  2. Ułatwienie rozpoczynania i prowadzenia działalności     innowacyjnej, początkowo o charakterze ulepszeń, w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
  3. Promocja regionu jako miejsca dla prowadzenia działalności B+R+I względem interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych
  4. Wzrost prestiżu lubuskich uczelni jako ośrodków dydaktycznych i badawczych
  5. Rozwój potencjału podmiotów lubuskiego systemu innowacyjnego w zakresie wsparcia działalności B+R+I i jego pozyskiwania

Opracowany Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 2030 stanowi integralną część wypełnienia warunków włączenia umożliwiających korzystanie ze środków związanych polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Wdrażanie Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego to proces  wymagający monitoringu zmian prawnych, gospodarczych, politycznych oraz elastyczności w dostosowaniu się do priorytetów w zakresie uzyskiwania zewnętrznych środków finansowych.