Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP (MZP) jest projektem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Misją Punktu jest wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek globalnych zamówień publicznych, w tym realizowanych przez Komisję Europejską oraz w Unii Europejskiej, agencje systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych i Grupę Banku Światowego, banki rozwoju, jak również przetargów przeprowadzanych w różnych krajach, na różnych kontynentach. Zakres działań Punktu oparty jest na trzech filarach: informacyjnym, doradczym i networkingowym:

  • udzielanie informacji w zakresie międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych
  • szkolenia, konferencje tematyczne
  • działalność wydawnicza
  • praktyczne korzystanie z elektronicznych baz przetargów publicznych
  • wsparcie w procedurach przetargowych
  • porady ekspertów
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych w ramach organizowanych wydarzeń
  • kojarzenie partnerów biznesowych
  • organizacja misji gospodarczych

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/mzp-przetargi

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) jest instytucją finansową promującą rozwój sektora prywatnego w państwach przechodzących transformację gospodarczą i ustrojową. Więcej informacji o EBOR dostępne jest na stronach internetowych:

 

Unia Europejska (UE) – rynek zamówień publicznych Unii Europejskiej obejmuje dostawę towarów i świadczenie usług na rzecz zarówno Komisji Europejskiej i ponad 40 agencji, jak też na rzecz projektów i programów realizowanych przez UE w państwach trzecich. Polskie przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w przetargach UE zachęcamy do zarejestrowania się na ich portalach przetargowych oraz do regularnego śledzenia publikowanych tam ofert. Więcej informacji:

 

Program Narodów Zjednoczonych ds. RozwojuUNDP (United Nations Development Programme) przywiązuje dużą wagę do nawiązywania trwałej współpracy ze sprawdzonymi dostawcami. Organizacja zakupuje towary i usługi zarówno dla swoich krajowych oddziałów, jak i siedziby głównej w Nowym Jorku. Procedura zamówień jest zdecentralizowana i prowadzona oddzielnie dla każdego postępowania przez konkretne biuro, składające zamówienie. Przykłady zamawianych przez UNDP usług, to: transportowe, konsultacyjne, organizacja konferencji, wynajem biur, wydawanie publikacji, magazynowanie, zarządzanie projektem, usługi IT, ewaluacja usług.

Przykłady zamawianych przez UNDP towarów, to: sprzęt komputerowy, pojazdy, oprogramowanie komputerowe, sprzęt komunikacji satelitarnej, meble i wyposażenie biur, paliwo, generatory, mundury, urządzenia zabezpieczające.

Więcej informacji: http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement.html

Zamówienia: http://procurement-notices.undp.org/

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju – UNCTAD za zadanie wspieranie rozwoju gospodarczego (zwłaszcza państw rozwijających się), handlu międzynarodowego i światowych inwestycji. Więcej informacji:

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) jest wyspecjalizowaną agencją ONZ, której celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju przemysłowego w państwach rozwijających się. UNIDO co roku ogłasza przetargi na zakup towarów i usług o wartości ok. 100 mln. EUR na potrzeby realizacji projektów pomocy technicznej oraz dla utrzymania i zaopatrzenia swojej siedziby w Wiedniu i biur regionalnych. UNIDO poszukuje kontrahentów świadczących usługi doradcze w zakresie np. ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, agrobiznesu, jak również partnerów dostarczających usługi konferencyjne i szkoleniowe.

Dokonuje również zakupów sprzętu, m.in. urządzeń do przetwórstwa rolno-spożywczego, systemów i infrastruktury OZE, maszyn wykorzystywanych w przemyśle tekstylnym i odzieżowym, sprzętu górniczego, systemów zarządzania i recyklingu odpadów, urządzeń służących do zastąpienia substancji zubożających warstwę ozonową i powodujących efekt cieplarniany, sprzętu telekomunikacyjnego. Więcej informacji:

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego – NATO, od roku 1999 roku polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla Agencji NATO i jej biur. Zakupy finansowane są miedzy innymi z budżetu NATO, budżetów narodowych oraz Programu Inwestycyjnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Program NSIP służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów, rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, instalacje portowe.

Wiele zakupów dokonywanych przez NATO dotyczy towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej, biurowej, obsług doradczych. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć firmy z państw członkowskich NATO. Przetargi ogłaszają:

NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Zakres jej zamówień obejmuje: systemy i sprzęt wojskowy ale także: usługi konserwacji sprzętu, naprawy, kalibracji sprzętu wojskowego, demilitaryzacji, demontażu urządzeń, utylizacji, usługi w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz zarządzania danymi, wykonanie obiektów kontenerowych i obiektów budowlanych z przeznaczeniem militarnym, realizacji usług w bazach wojskowych, leasing nieruchomości, gastronomi i dostaw żywności, realizacji prac inżynierskich i doradczych, transportu i medycyny.

Firmy zainteresowane współpracą z NSPA muszą zarejestrować się w bazie dostawców NATO.

Kwatera Głowna NATO w Brukseli także dokonuje szeregu zakupów. Najlepszym źródłem informacji o ogłaszanych przetargach jest platforma zamówień NATO HQ.

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) realizuje na terenie Polski projekty inwestycyjne realizowane w ramach Programu NSIP, w tym prowadzi postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót i dostawców. Do udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP zapraszani są w pierwszej kolejności Wykonawcy, którzy zadeklarowali chęć współpracy z ZIOTP poprzez złożenie wniosków o umieszczenie w Bazie Informacji o Wykonawcach ZIOTP. Więcej informacji w tym miejscu.

Niektóre przetargi realizowane przez Agencje i biura NATO wymagają, aby zgłaszający się Oferenci byli albo zgłoszeni w formie nominacji lub otrzymali deklaracje uprawnienia od władz kraju członkowskiego NATO. W Polsce takie dokumenty przygotowuje Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Międzynarodowej. Szczegółowe informacje, w tym regulamin zgłaszania w formie nominacji oraz udzielania deklaracji uprawnienia wraz z wzorami wniosków, dostępne są na stronie BIP Ministerstwa Rozwoju. Zamieszczane są tam również informacje na temat planowanych przez NATO przetargów. Komunikaty o przetargach NATO

 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zrzesza 35 najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata. Organizacja poszukuje w szczególności kontrahentów zapewniających: usługi intelektualne (konsultanci, doradcy), sprzęt i usługi IT, usługi z zakresu publikacji i komunikacji, usługi konferencyjne, usługi ogólne (zwł. z zakresu zarządzania nieruchomościami i zakupu wyposażenia). Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w przetargach OECD zachęcamy do regularnego śledzenia informacji o aktualnych zamówieniach, które pojawiają się na stronach Organizacji. Zachęcamy również do rejestracji w bazie dostawców, z której korzystają komórki organizacyjne OECD przy dokonywaniu zamówień. Jest to wymóg niezbędny, aby móc ubiegać się o zamówienia OECD. Więcej informacji:

 

Bank Światowy – atrakcyjne możliwości biznesowe stwarza rynek zamówień udzielanych przez Bank Światowy, które są ogłaszane zarówno na potrzeby własnej działalności, jak też na rzecz projektów pomocowych realizowanych we wszystkich regionach świata. Polskie przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w przetargach Grupy Banku Światowego zachęcamy do zarejestrowania się na ich portalach przetargowych oraz do regularnego śledzenia publikowanych tam ofert. Więcej informacji:

 

 

Zamówienia publiczne i projekty organizacji międzynarodowych – Przewodnik dla polskiego przedsiębiorcy

Niezbędne informacje dotyczące przetargów organizowanych przez wybrane organizacje międzynarodowe znajdziecie Państwo w opracowaniu MSZ pt. „Zamówienia publiczne i projekty organizacji międzynarodowych – Przewodnik dla polskiego przedsiębiorcy”.

Przewodnik ma za zadanie wsparcie skutecznego uczestnictwa polskich przedsiębiorców w rywalizacji o zamówienia na globalnym rynku poprzez prezentację procedur, jakie w tych organizacjach są stosowane, jak również adresy polskich placówek za granicą, które również mogą służyć wsparciem informacyjnym w zakresie zasad działania oraz oferty danej instytucji międzynarodowej.

Polski przedsiębiorca na rynku projektów i przetargów międzynarodowych instytucji finansowych

PARP przygotował i opublikował poradnik „Polski przedsiębiorca na rynku projektów i przetargów międzynarodowych instytucji finansowych”. Celem publikacji jest przedstawienie polskim przedsiębiorcom, w szczególności sektora MŚP, potencjału, który wiąże się z rynkiem projektów i przetargów finansowanych przez międzynarodowe banki rozwoju. Omówiono trzy globalne instytucje finansowe: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. W publikacji wskazane zostały procedury zamówieniowe mające zastosowanie dla realizacji własnych potrzeb zakupowych banków, jak również, procedury mające zastosowanie do przetargów w związku z realizacją projektów finansowanych przez EBOR, EBI lub AIIB.

Analiza branż polskiej gospodarki i rynków perspektywicznych z punktu widzenia możliwości realizacji zamówień organizacji międzynarodowych, jak również projektów ze wsparciem międzynarodowych instytucji finansowych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii odebrało wykonaną „Analizę branż polskiej gospodarki i rynków perspektywicznych z punktu widzenia możliwości realizacji zamówień organizacji międzynarodowych, jak również projektów ze wsparciem międzynarodowych instytucji finansowych” . Wykonawcą zlecenia była Korporacja Badawcza „PRETENDENT” z siedzibą we Wrocławiu. Zapraszamy do zapoznania się z organizacjami międzynarodowymi, w których polskie firmy mają największe szanse uzyskania zamówienia.