Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w styczniu – kwietniu 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 505,6 mld PLN w eksporcie oraz 487,2 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18,4 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku wyniosło 18,3 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku eksport spadł o 9,9%, a import o 10,3%.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro
Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 126,8 mld USD, a import 122,1 mld USD (spadek od-powiednio w eksporcie o 1,1%, a w imporcie o 1,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się na po-ziomie 4,6 mld USD, w analogicznym okresie 2023 r. wyniosło 4,2 mld USD.
Eksport wyrażony w euro wyniósł 116,6 mld EUR, a import 112,3 mld EUR (spadł odpowiednio w eksporcie o 2,2%, a w imporcie o 2,6%). Dodatnie saldo wyniosło 4,2 mld EUR, natomiast w styczniu – kwietniu 2023 r. wyniosło 3,9 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów
Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,4% (w tym UE 73,9%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 66,4% (w tym UE 54,6%), wobec odpowiednio 87,2% (w tym UE 75,8%) i 65,3% (w tym UE 53,8%) w analogicznym okresie 2023 roku. Nato-miast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eks-porcie ogółem wyniósł 5,2%, a w imporcie 2,0%, wobec odpowiednio 4,7% i 2,9% w analogicz-nym okresie 2023 r.
Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 111,1 mld PLN (minus 27,9 mld USD, minus 25,6 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z pozostałymi grupami krajów, tzn. z krajami rozwiniętymi 113,1 mld PLN (28,4 mld USD, 26,1 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 107,6 mld PLN (27,0 mld USD, 24,8 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej 16,4 mld PLN (4,1 mld USD, 3,8 mld EUR).

PLIK DO POBRANIA:

Obroty Towarowe Handlu Zagranicznego Ogolem I Wedlug Krajow W Styczniu Kwietniu 2024 R.

Opracowanie merytoryczne:

Departament Handlu i Usług

Dyrektor Ewa Adach – Stankiewicz