ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA WYDARZENIE GOSPODARCZE – PARYŻ 2024, 
W TERMINIE 29.07-02.08.2024 r.

w ramach projektu pn. „Wydarzenie gospodarcze – Paryż 2024”
realizowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości – dotacje, Typ VI – Tworzenie ofert dla biznesu – obsługa inwestora i eksportera

Informacje o naborze

Celem niniejszej rekrutacji jest wyłonienie min. 35 przedsiębiorców – MŚP, posiadających siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie województwa lubuskiego, którzy wezmą udział w Wydarzeniu gospodarczym – Paryż 2024, które odbędzie się w Paryżu (Francja) w dniach 29.07-02.08.2024 r. i finansowana jest ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości – dotacje, Typ VI – Tworzenie ofert dla biznesu – obsługa inwestora i eksportera.

W Wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący 1 przedsiębiorcę.

Termin rekrutacji

17 – 21 czerwca 2024 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru: 1 lipca 2024 r.

Sposób składania wniosków

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie, podpisanie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail:

następujących dokumentów:

  1. Formularz zgłoszeniowy,

  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

  3. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis

  4. zaparafowany projekt Umowy jako potwierdzenie zapisów dokumentu,

  5. kopie certyfikatów, atestów, patentów i innych dokumentów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych/danego kraju

oraz innych dokumentów zgodnie z Regulaminem naboru i udziału w Wydarzeniu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wydarzeniu zamieszczony jest na stronie

www.investinlubuskie.pl oraz www.lubuskie.pl (w zakładce Dla mieszkańca/Rozwój regionu)

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubuskiego (działające na terenie województwa lubuskiego oraz posiadające siedzibę na terenie województwa lubuskiego).

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do MŚP, w szczególności z branż: spożywcza i branże komplementarne, wyposażenie hoteli i restauracji, przemysł HoReCa, usługi e-commerce, metalowa, drzewna, budowlana, i branże komplementarne do wymienionych, z zastrzeżeniem, iż muszą one spełniać warunki, o których mowa w  Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027, wdrażającego przepisy rozporządzenia nr 2023/2831 aktualnego na dzień jej udzielenia.

Przykładowe działania planowane podczas misji przedsiębiorców: 

– seminaria tematyczne w zakresie ekspansji rynku francuskiego,

– spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP w Paryżu oraz seminaria nt. dyplomacji ekonomicznej na rynku francuskim,

– prezentacje best practice współpracy z francuskimi kontrahentami,

– spotkanie z przedstawicielami Business France (instytucja partnerska Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) we Francji) oraz seminarium w zakresie wsparcia przedsiębiorczości,

– prezentacja targów z sektora HoReCa (planowane na listopad 2024 r.),

– spotkania B2B – spotkania z przedsiębiorcami francuskimi, jak również przedsiębiorcami polskimi prowadzącymi działalność na rynku francuskim,

– wizyty studyjne, m.in. Rungis International Market (giełda rolno-spożywcza), firma przemysłowa, producent rolno-spożywczy.

Kryteria wyboru uczestników

Wybór uczestników odbywa się w oparciu o kryteria rankingowe, stanowiące załącznik do Regulaminu rekrutacji i udziału w Wydarzeniu – zamieszczone na stronie internetowej www.investinlubuskie.pl, www.funduszeue.lubuskie.pl oraz www.lubuskie.pl (w zakładce Dla mieszkańca/Rozwój regionu)

Finanse

Całkowity koszt udziału przedsiębiorstwa w Wydarzeniu finansowany jest w 99% (jako pomoc de minimis) ze środków UE w ramach FEWL, jednocześnie na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność poniesienia 1% kosztów organizacji Wydarzenia w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.

Szacunkowy koszt uczestnictwa w Wydarzeniu, który poniesie przedsiębiorca wyniesie około 800 zł netto. Koszt na jednego uczestnika Wydarzenia uzależniony jest od kosztów organizacji całego wyjazdu, w tym wyłonienia technicznego wykonawcy Wydarzenia.


Niezbędne dokumenty

Załączniki:

 

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Departament Gospodarki i Rozwoju udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru oraz Wydarzenia gospodarczego – Paryż 2024.

Informacje można uzyskać osobiście (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym/ mailowym), mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

Realizacja wydarzenia uzależniona jest od otrzymania dofinansowania dla projektu pn.: „Wydarzenie gospodarcze – Paryż 2024” w ramach środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości – dotacje, Typ VI – Tworzenie ofert dla biznesu – obsługa inwestora i eksportera.

www.investinlubuskie.pl

www.innowacje.lubuskie.pl

www.lubuskie.pl