STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Projekt POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim”.

Realizacja przewidziana na okres od 01.09.2019 do 31.12.2021.

W ramach realizacji proj. wsparciem zostaną objęte co najmniej 43 JST (w tym 2 miasta średnie), co stanowi 46% wszystkich JST w regionie – przedstawiciele powiatów jaki i gmin z terenu województwa lubuskiego.

W pierwszym etapie projektu zostaną przeszkoleni: 1 przedstawiciel kadry kierowniczej oraz min. 1 (max. 2) pracownik/czka niższego szczebla odpowiedzialny/a za inwestycje w JST. Do kadry kierowniczej zaliczają się Prezydenci, Burmistrzowie lub ich zastępcy w przypadku jednostek gminnych lub Starostowie i Członkowie Zarządu Powiatu.

Osobny panel szkoleniowy zostanie przygotowany dla pracowników samorządowych niższego szczebla, którzy zajmują się bezpośrednio obsługą inwestorów w JST na terenie woj. lubuskiego. Wsparciem objęte zostaną także 2 miasta średnie.

Projekt przewiduje trzy etapy realizacji: etap przygotowawczy oraz dwa etapy realizacji projektu.

W ramach etapu przygotowawczego zostanie zlecona Analiza potencjału inwestycyjnego województwa lubuskiego, która stanowić będzie bazę wiedzy do dalszej, właściwej realizacji projektu. Niniejsza analiza zawierać będzie również raporty otwarcia dla wszystkich JST biorących udział w projekcie.

W pierwszym etapie realizacji projektu zostaną zrekrutowane 43 jednostki samorządu terytorialnego do udziału w projekcie, z którymi zostaną podpisane umowy wsparcia. W tej części projektu zostanie przeprowadzona seria szkoleń dla kadry zarządzającej i kadry niższego szczebla. Na ostatnim szkoleniu dla kadry kierowniczej zostanie otwarta lista chętnych JST do wdrożenia. Po zakończeniu tego etapu opiekunowie merytoryczni podsumują każdą JST oraz przygotują plan wdrożenia JST dla minimum 22 JST (w tym 1 miasta średniego) biorących udział w szkoleniu. Zostanie przeprowadzona rekrutacja, podczas której decydować będzie kolejność zgłoszeń i rekomendacje opiekunów merytorycznych.

Drugi etap rozpocznie się od podpisania umów wdrożeniowych z JST, po których opiekunowie udadzą się na indywidualne wizyty w siedzibach gmin, powiatów, miast. Przygotowany zostanie tzw. Pakiet dla JST, na który składać się będzie:

 • analiza inwestycyjna JST i lokalnego rynku pracy
 • doradztwo indywidualne eksperta
 • zdjęcia terenów inwestycyjnych z dronów
 • e-book promocyjno-inwestycyjny dla JST w 3 językach
 • prezentacja potencjału inwestycyjno-gospodarczego JST w 3 językach

Każda ze zgłoszonych JST będzie wdrażać standardy obsługi inwestora pod okiem dedykowanego opiekuna merytorycznego.

Wartość projektu to 1 074 741,60 zł z czego wkład własny Województwa Lubuskiego wynosi 10%.

 

REKRUTACJA

 1. Rekrutacja ma charakter otwarty i prowadzona jest wśród wszystkich JST w sposób zapewniający wszystkim równe szanse uczestnictwa w projekcie.
 2. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji została przesłana do wszystkich JST pocztą tradycyjną, a także zamieszczona na stronie internetowej.
 3. Nabór zgłoszeń do udziału w projekcie będzie prowadzony w terminie do 10.01.2020 r.
 4. Jeżeli do 10.01.2020 r. nie wpłynie wymagana liczba zgłoszeń (tj. co najmniej 43), to UMWL ma prawo wydłużyć okres naboru zgłoszeń. Informacji o wydłużeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana drogą elektroniczną.
 5. Do udziału w projekcie mogą zgłosić się wyłącznie JST posiadające ofertę inwestycyjną typu greenfield i/lub brownfield.
 6. Każda JST musi zgłosić do udziału w projekcie jedną osobę z kadry kierowniczej oraz minimum jednego (maksymalnie dwóch) pracownika urzędu odpowiedzialnego w danym urzędzie za dziania związane z obsługą inwestora.
 7. Osobami uprawnionymi do zgłaszania udziału JST w projekcie są starosta, prezydent, burmistrz i wójt, a także ich zastępcy zgodnie z zasadami podległości.
 8. Zgłoszenie JST do udziału w projekcie następuje poprzez złożenie do biura projektu następującej dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszego Regulaminu:
 • Formularz zgłoszeniowy JST, stanowiący Załącznik nr 1.
 • Deklarację uczestnictwa kadry kierowniczej, stanowiącą Załącznik nr 2.
 • Deklarację uczestnictwa pracownika urzędu, stanowiącą Załącznik nr 3.
 • Oświadczenie uczestnika projektu, stanowiące Załącznik nr 4.
 1. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy przesłać w formie skanu na adres e-mail: lub złożyć osobiście w biurze projektu.
 2. Kandydaci, przed przesłaniem dokumentacji rekrutacyjnej mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienia kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przesłanie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się JST do udziału w projekcie.
 4. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane 43 JST, które uzyskają najwyższą liczbę punktów podczas rekrutacji w następujących obszarach:
 • oferta inwestycyjna – maksymalnie 5 pkt (1 oferta – 2 pkt, oraz dodatkowo 1 pkt za każdą kolejną ofertę, jednak nie więcej niż 3 pkt),
 • znajomość języka angielskiego – maksymalnie 3 pkt (znajomość języka angielskiego zadeklarowana przez wyznaczonego do udziału w projekcie pracownika urzędu bądź przedstawiciela kadry kierowniczej, maksymalnie 1 pkt za każdego pracownika zgłoszonego do udziału w projekcie),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – maksymalnie 3 pkt (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wyznaczonego do udziału w projekcie pracownika urzędu bądź przedstawiciela kadry kierowniczej, maksymalnie 1 pkt za każdego pracownika zgłoszonego do udziału w projekcie),
 • miasto średnie – 3 pkt.
 1. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilka JST, decyduje kolejność przesłania zgłoszenia.
 2. W przypadku zgłoszenia się do udziału w projekcie większej liczby JST zostanie stworzona lista rezerwowa.
 3. UMWL powiadomi JST o zakwalifikowaniu lub braku zakwalifikowania do udziału w projekcie drogą elektroniczną. Informacja o wynikach rekrutacji w postaci listy JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona również na stronie internetowej.
 4. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, JST jest zobowiązana do przesłania w terminie do 10 dni roboczych oryginałów dokumentacji rekrutacyjnej wskazanych w ust. 8, o ile ich nie złożyła wcześniej.
 5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przekazania UMWL formularza zgłoszeniowego uczestnika projektu stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, po otrzymaniu informacji o wyniku rekrutacji,  jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszego szkolenia.
 6. Przesłana przez JST dokumentacja rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Dokumenty do pobrania:

 

Wszelkich informacji w sprawie udzielą pracownicy Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki: