NAZWA PARTNERSTWA:

Lubuskie Centrum Cyfrowych Technologii Medycznych

OPIS:

Celem partnerstwa jest opracowywanie innowacyjnych cyfrowych technologii medycznych, ich wdrażanie do gospodarki oraz edukacja w tym zakresie.

Technologie te:

 • będą silnym bodźcem dla rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, systemów informatycznych, aplikacji, urządzeń i usług dla obszaru medycyny,
 • ułatwią oraz przyspieszą proces: profilaktyki, diagnozy, leczenia oraz rehabilitacji,
 • ułatwią procesy monitorowania stanu zdrowia pacjentów oraz zmian zachodzących w ich organizmach,
 • usprawnią procesy związane z leczeniem pacjentów i pomogą dostarczyć wielu danych dla analiz zbiorczych,
 • pozwolą opracować mechanizmy bezpieczeństwa dla infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanej w medycynie,
 • wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie służby zdrowia, przyczyniając się do skrócenia realnego czasu oczekiwania na świadczenia lecznicze przez pacjentów,
 • pozwolą na pełniejszą i bardziej wydajną cyfryzację służby zdrowia przy jednoczesnym podniesieniu poziomu zabezpieczeń (dla elektronicznej dokumentacji medycznej i wszelkich procesów cyfrowych),
 • sprawią, że cyfryzacja będzie kołem zamachowym zmian w medycynie.

Główne obszary badawcze Partnerstwa obejmują:

 • Stworzenie rozwiązania dla zabezpieczenia i usprawnienia procesów cyfrowych w medycynie.
 • Stworzenie narzędzi cyfrowych pozwalających na zwiększenie skuteczności diagnostyki.
 • Stworzenie systemu pozwalającego na usprawnienie procesów wymiany informacji/ danych o pacjencie.
 • Cyfryzacja dokumentacji medycznej wraz z odpowiednim jej zabezpieczeniem oraz stworzenie systemu bezpiecznego przechowywania i udostępniania informacji klinicznych.
 • Stworzenie szyfrowanej, bezpiecznej wielopłaszczyznowej platformy wyposażonej w narzędzia bezpośredniej komunikacji pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin medycyny i rehabilitacji umożliwiających analizę potrzeb pacjenta (w czasie rzeczywistym i nagranych sesji), zintegrowanych badań obrazowych, przebiegu leczenia i rehabilitacji.
 • Stworzenie narzędzi automatycznego pomiaru parametrów statycznych i dynamicznych badań radiologicznych narządu ruchu (narzędzia analizy obrazów): np. parametry balansu kręgosłupa, zakresy ruchu itp.
 • Opracowanie narzędzi analizy zintegrowanych badań obrazowych, analizy ruchu oraz wielospecjalistycznej platformy komunikacji do wsparcia sportowców.
 • Opracowanie technologii integrującej badania obrazowe z badań ultrasonograficznych, radiologicznych i rezonansowych w celu ich zastosowania w rozwoju profilaktyki, diagnostyki i leczenia narządu ruchu.
 • Rozwój infrastruktury serwerowej oraz teleinformatycznej z wykorzystaniem rozwiązań hiperkonwergentnych w obszarze telemedycyny.
 • Rozwój i wdrażanie technologii/rozwiązań tele diagnostycznych/telemedycznych.
 • Stworzenie środowiska umożliwiającego edukację kadr medycznych z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.
 • Opracowanie rozwiązań dla skutecznego monitorowania infrastruktury wraz z mechanizmami zawiadamiania o stwierdzonych nieprawidłowościach.
 • Utworzenie systemu informatycznego do raportowania patomorfologicznego w celu czytelnego i jednoznacznego przekazania istotnych informacji z diagnostyki patomorfologicznej dla onkologa wdrażającego procedurę leczenia.
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji oraz przetwarzania i analizy obrazów w celu przyśpieszenia procesu diagnostycznego badań histopatologicznych w diagnostyce nowotworów.
 • Zastosowanie metod i rozwiązań Internetu Rzeczy i systemów wbudowanych w rozwiązaniach medycznych, w szczególności w zakresie wsparcia, monitorowania i zarządzania procesem diagnostyki i terapii medycznej
 • Opracowanie zautomatyzowanego systemu do szybkiej cyfryzacji preparatów histopatologicznych (szkiełek) na potrzeby telekonsultacji oraz edukacji kadry medycznej.
 • Opracowanie elektronicznego repozytorium do przechowywania wirtualnych slajdów z wynikami badań histopatologicznych z możliwością zabezpieczonego zdalnego dostępu za pomocą szerokopasmowego łącza internetowego do repozytorium między innymi na potrzeby diagnostyki (porównywanie diagnozowanych przypadków), konsultacji oraz edukacji kadry medycznej.
 • Utworzenie narzędzi informatycznych wspomagających edukację kadry medycznej przez umożliwienie prowadzenia zdalnych ćwiczeń na rzeczywistych preparatach histopatologicznych na podstawie przygotowanych przez nauczyciela atlasów przypadków z funkcją automatycznej weryfikacji poprawności diagnoz stawianych przez studentów.

DANE KONTAKTOWE:

Tomasz Król, Manager Laboratorium

GSM +48 5116 042 207 

Perceptus sp. z o. o.

Ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 10

66-002 Zielona Góra