Ministerstwo Rozwoju i Technologii w dniu 30 kwietnia 2024 r. zawarło z Polską Agencją Inwestycji i Handlu umowy o partnerstwie przy wspólnej realizacji projektu niekonkurencyjnego pn. „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB”, realizowanego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 -2027” (FENG). PAIH realizować będzie Projekt dla siedmiu branż. Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu FENG.02 Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie FENG.02.26. Wartość przyznanego dofinansowania na 7 sektorów to 63 785 495,92 PLN.

Cel

Celem projektu jest wykorzystanie i zwiększenie potencjału rozwojowego polskich MŚP oraz wzrost wolumenu eksportu poprzez ich udział w działaniach promocyjnych na rynkach zagranicznych. Sektorowe programy promocji mają za zadanie wesprzeć rozpoznawalność tychże sektorów na rynkach zagranicznych dzięki promowaniu Marki Polskiej Gospodarki pod hasłem „Poland. Business Forward”.

Opis działań

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację 7 sektorowych programów promocji w latach 2024-2029. Programy promocji realizowane będą zarówno w kraju w postaci organizacji misji przyjazdowych, jak i za granicą, poprzez organizację polskich pawilonów narodowych na kluczowych wydarzeniach targowych i kampanii promocyjnych w lokalnych mediach dla sektorów, za które odpowiada PAIH.

Opis efektów /rezultatów:

Planowane w projekcie działania promocyjne mają za zadanie:

 • rozwój i promocję potencjału innowacyjnego i eksportowego MŚP,
 • umocnienie rozpoznawalności Polski poprzez promocję Marki Polskiej Gospodarki-MPG oraz polskich MŚP i ich produktów/usług na rynkach zagranicznych,
 • zwiększenie liczby przedsiębiorstw posiadających kompetencje ‎‏‏‎i uczestniczących w transformacji cyfrowej w obszarze eksportu,
 • zwiększenie poziomu eksportu MŚP posiadających w swojej ofercie innowacyjne produkty i usługi.

Opis projektu:

Projekt realizowany jest w partnerstwie z czterema instytucjami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Polską Agencją Kosmiczną. Partnerzy będą odpowiedzialni za realizację głównego zadania projektu, tj. programów promocji dla sektorów objętych wsparciem.

Sektory o wysokim potencjale eksportowym i innowacyjnym objęte wsparciem i promowane przez PAIH to:

 1. Sektor kosmetyczny
 2. Sektor maszyn i urządzeń
 3. Sektor meblarski
 4. Sektor motoryzacyjny
 5. Sektor pojazdów szynowych
 6. Sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi
 7. Sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania

Wybrane sektory posiadają wysoki potencjał eksportowy oraz innowacyjny,‏‏‎ a także wpisują się w obszary wsparcia powiązane z KIS.

Dla tych sektorów opracowane zostały przez Partnerów programy promocji na lata 2024-2029. Programy promocji obejmują m.in. organizację stoisk narodowych na najważniejszych wydarzeniach targowych na świecie, realizację kampanii promocyjnych i misji gospodarczych.

Brand Hub_logotypy

źródło