Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości: Wyróżnij i Inspiruj Przedsiębiorców w Europie

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawiając najlepsze zasady i praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości. Jest to inicjatywa, która ma na celu zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców oraz zachęcanie i inspirację dla potencjalnych przedsiębiorców.

Nagrody są przyznawane w sześciu kategoriach, aby uhonorować różne obszary promocji przedsiębiorczości:

1. Promowanie ducha przedsiębiorczości: Ta nagroda jest przyznawana za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia.

2. Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze: Ta kategoria nagrody obejmuje inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, które mają na celu poprawę umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i pracowników.

3. Wspieranie transformacji cyfrowej: Ta nagroda uznaje inicjatywy wspierające transformację cyfrową przedsiębiorstw, umożliwiając im opracowywanie, wprowadzanie na rynek i korzystanie z wszelkiego rodzaju technologii, produktów i usług cyfrowych.

4. Poprawa otoczenia biznesowego i wspieranie internacjonalizacji biznesu: Ta kategoria nagrody uznaje innowacyjne polityki i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, które sprawiają, że Europa jest najbardziej atrakcyjnym miejscem do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ma na celu ułatwienie rozwoju i zwiększenia skali przedsiębiorstw na jednolitym rynku, uproszczenie procedur legislacyjnych i administracyjnych dla przedsiębiorstw oraz wprowadzenie zasady „najpierw myśl na małą skalę” na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

5. Wspieranie zrównoważonej transformacji: Ta nagroda jest przyznawana za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które wspierają zieloną transformację i aspekty dotyczące ochrony środowiska. Obejmuje działania takie jak promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, neutralność klimatyczną, czystą energię, zasobooszczędność oraz różnorodność biologiczną.

6. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne: Ta kategoria nagrody jest przyznawana za inicjatywy władz lub partnerstw publiczno-prywatnych, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Celem jest zwiększenie świadomości odpowiedzialności społecznej wśród przedsiębiorstw oraz promowanie przedsiębiorczości wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, legalni imigranci, osoby niepełnosprawne czy mniejszości etniczne.

Nagroda główna zostanie przyznana inicjatywie uznanej za najbardziej twórczą i inspirującą w całej Europie, niezależnie od kategorii. Jeżeli reprezentujesz władze krajowe, regionalne lub lokalne, partnerstwo publiczno-prywatne lub MŚP działające na terenie Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego w ramach programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (COSME), weź udział w konkursie!

Proces selekcji obejmuje dwa etapy. Zgłoszenia będą rozpatrywane po przepuszczeniu przez wstępne eliminacje na poziomie krajowym. Ostateczni zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród, w dniach 13-15 listopada 2023 r. w Bilbao w Hiszpanii podczas Zgromadzenia MŚP (SME Assembly), na które zostaną zaproszeni przedstawiciele inicjatyw wybranych na etapie krajowym. Organizatorzy EEPA pokrywają koszty noclegu i transportu. Zaproszenie otrzymuje jedna osoba z danej organizacji, przy czym w przypadku trafienia inicjatywy, w ramach danej kategorii, na tzn. krótką listę kandydatów wytypowanych do wygranej jest możliwość wyjazdu dwóch przedstawicieli organizacji.

Dołącz do konkursu Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości i bądź częścią inspirującej społeczności przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarki i innowacji w Europie.

Formularz zgłoszeniowy można przesłać drogą elektroniczną do 7 lipca 2023 r. na adres e-mail: (w wersji word i pdf).

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć pod następującym adresem:

https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en

Więcej informacji na temat etapu krajowego można uzyskać od krajowego przedstawiciela:

Joanna Drobińska

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5; 00-507 Warszawa

Tel:+ 48 22 411 97 11

Email:

 

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz Zgłoszeniowy EEPA 2023

EEPA Operational Manual 2023 ENG