Trwa budowa mostu przez Odrę w Milsku. We wtorek nastąpił symboliczny moment w realizacji inwestycji: połączone zostały dwie części mostu po obu stronach rzeki.

Most, który połączy region

Choć to dopiero półmetek realizacji inwestycji, która zakłada budowę mostu przez Odrę w Milsku oraz budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282, to za nami symboliczny moment. We wtorek (15 marca) rano rozpoczęło się betonowanie ostatniego elementu ustroju nośnego mostu, który połączył dwie części konstrukcji i tym samym dwa brzegi. – Łączymy most, a tak naprawdę za chwilę połączymy region, nie tylko komunikacyjne, ale przede wszystkim połączymy ludzi. Dzięki ten inwestycji droga do Wschowy skróci się co najmniej o pół godziny. To jest bardzo dużo. To niezwykle ważna inwestycja jeżeli chodzi o włączenie mieszkańców z drugiej strony Odry. W ten sposób integrujemy region i budujemy naszą tożsamość – mówiła podczas wizyty na budowie marszałek Elżbieta Anna Polak. Przypomniała, że historia inwestycji ma już blisko 20 lat. W tym czasie pojawiło się wiele przeszkód. Jednak dzięki determinacji i unijnemu wsparciu, udało się doprowadzić do jej realizacji. Inwestycja realizowana jest bowiem ze środków Regionalnego Program Operacyjnego. Jej koszt całkowity to blisko 80 mln zł, a dofinansowanie UE to aż 59 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu województwa – 5,6 mln zł oraz budżetu państwa – 14,9 mln zł.

Śrdoki unijne potrzebne jak tlen

Jak podkreślał członek zarządu Marcin Jabłoński, to gigantyczne przedsięwzięcie, które pokazuje jak bardzo środki europejskie są potrzebne dla rozwoju Polski w obszarze infrastruktury. – W Polsce są jeszcze wielkie ograniczenia w tym zakresie. Mamy wciąż znacznie mniej mostów niż było 80 lat temu. I te zaległości nadrabiamy bardzo powoli. Potrzebujemy środków, żeby pokonywać tego typu bariery infrastrukturalne. To pokazuje, że regionom potrzebne są środki unijne. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli przystąpić do realizacji kolejnych projektów. Obecnie jesteśmy już opóźnieni kilkanaście miesięcy. Mam nadzieję, że to wszystko przyśpieszy i te procedury wreszcie ruszą, bo powinniśmy być już w trakcie wydatkowania kolejnych środków unijnych. Jednak okoliczności zewnętrzne powodują, ze pieniądze europejskie do Polski płyną wolniejszym strumieniem. Liczę na to, że to się zmieni – podkreślał M. Jabłoński. Zwrócił także uwagę na konieczność decentralizacji środków. – A jest zdecydowanie odwrotnie. Środki publiczne są coraz bardziej centralizowane i coraz więcej środków na tego typu przedsięwzięcia pozostaje w budżecie państwa. Regiony potrafią sobie z tym poradzić, czego przykładem jest inwestycją, którą dziś widzimy – dodał.

Podobnego zdania jest poseł Krystyna Sibińska, która podkreśla, że samorządy doskonale znają regionalne potrzeby i potrafią wskazać projekty najbardziej potrzebne i korzystne dla regionu. – Mieliśmy w ostatnich czasach duże programy ogłaszane przez rząd: obwodnice plus, mosty plus i wiele innych przedsięwzięć. Tylko bardzo często decyzję o przyznaniu środków zapadały gdzieś w Warszawie, często nawet bez wizji lokalnej w terenie. I mieliśmy takie przykłady, że były dofinansowywane mosty prowadzące donikąd. Tak się nie da robić poważnych inwestycji. To samorządy wiedzą najlepiej, jak realizować inwestycje najbardziej korzystne dla regionu. Przykład to ta inwestycja, która bez wątpienia rozwiązuje największy problem komunikacyjny regionu – przekonywała posłanka.

– Decentralizacja to kluczowe słowo dla rozwoju. Samorządy są sprawcze i potrafią podejmować decyzje. Poza tym potrzebne są finanse. Tej inwestycji nie byłoby gdyby nie środki europejskie, dlatego z tego miejsca apeluję do naszych władz o odblokowanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy – dodała poseł Katarzyna Osos.

Kiedy pojedziemy nowym mostem?

Dzisiejsze wydarzenie, choć ważne, to dopiero półmetek w realizacji całej inwestycji. Kiedy więc będziemy mogli skorzystać z nowej przeprawy i drogi? – Przed nami jeszcze dużo pracy i mam nadzieję, że pod koniec roku spotkamy się i oddamy tę inwestycje do użytku – mówił Paweł Tonder, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na ten moment czekają mieszkańcy nadodrzańskich gmin, południowej części regionu, ale także mieszkańcy Zielonej Góry. – Ten obiekt i droga będzie dużą zmianą dla układu komunikacyjnego dla miasta. To daje możliwość wyprowadzenia ruchu na wschodnią część kraju z pominięciem Nowej Soli, co do tej pory stanowiło przeszkodę. To wpłynie także na rozwój miasta i okolic pod względem turystycznym. To łatwiejszy dostęp do Pojezierza Sławskiego – wyjaśnił Sławomir Kotylak, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji UMWL.

Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282

 • Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
  Osi Priorytetowej 5 – Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy. Beneficjentem projektu
  jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
 • Inwestycja jest realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj, w latach 2017-2022.
 • W dniu 23.05.2017 r. Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr 185/2535/17 podjęto decyzję
  o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu w ramach RPO – Lubuskie 2020.
 • Umowa z Wykonawcą robót MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. z siedzibą w Krakowie została podpisana 01.09.2017 r.
 • Umowa z Inżynierem Projektu, firmą PROMOST Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, została zawarta  07.09.2017 r.

Koszt realizacji projektu:

 • całkowita wartość projektu wynosi – 79,54 mln zł,
 • całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą – 74,59 mln zł,
 • wartość dofinansowania, jakie przyznał Zarząd Województwa Lubuskiego na realizację projektu
  to 73,85 mln zł w tym:

– 58,93 mln zł (79%) to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,

– 14,92 mln zł (20%) to środki z budżetu państwa.

 • wkład własny budżetu województwa to 5,69 mln zł.

Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to IV kw. 2022 r.

Realizowana inwestycja obejmuje:

 • budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 (dł. ok. 9,2 km) wraz z budową mostu przez rzekę Śmigę (dł. ok 18m) i budową mostu nad rzeką Odrą (dł. ok 364m), a także budowę skrzyżowań na przecięciu z drogami publicznymi (2 skrzyżowania typu rondo, 2 skrzyżowania skanalizowane),
 • budowę/przebudowę dróg innych kategorii,
 • budowę/przebudowę systemu odwodnienia, w tym odwadniających korpus drogowy jak: rowy przydrożne, rowy melioracjyjne, kanalizacja deszczowa
 • budowę infrastruktury rowerowej,
 • budowę nowego mostu przez rzekę Odrę (dł. ok. 364 m),
 • budowę nowego mostu przez rzekę Śmigę (dł. ok. 18 m),
 • budowę nowych przejazdów gospodarczych PG 1, PG 2;
 • elementy oświetlenia obiektu mostowego na rzece Odrze,
 • elementy oświetlenia skrzyżowań skanalizowanych,
 • zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury technicznej.

Poza mostem przez rzekę Odrę w ramach całego zadania wykonane zostaną również inne obiekty mostowe:

 • Most przez rzekę Śmigę, którego konstrukcja nośna zaprojektowana została jako ustrój belkowo- płytowy, jednoprzęsłowy z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu „T”;
 • Przejazdy gospodarcze PG1 i PG2 zaprojektowane jako konstrukcje gruntowo- powłokowe o rozpiętości teoretyczne 8,5 m, wsparte na żelbetowych podporach.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI