Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie bonów na innowację w ramach projektu pn. „Wsparcie systemu lubuskich innowacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
OGŁASZA KONKURS NA DOFINANSOWANIE BONÓW NA INNOWACJĘ
w ramach projektu pn. „Wsparcie systemu lubuskich innowacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 grudnia 2022 r. i zakończy się 31 stycznia 2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2023 r.
Miejsce składania wniosków
Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.
  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w Punkcie Przyjęć wniosków, tj.:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego 
(kancelaria ogólna)
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
(sekretariat)
ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do UMWL:
  • pocztą w zaklejonej kopercie lub paczce,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście.
Sposób składania wniosków
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez Operatora bonów i jest zamieszczony na stronie www.innowacje.lubuskie.pl oraz www.lubuskie.pl.
Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do siedziby UMWL lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1041).
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Uprawnione do aplikowania w konkursie są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubuskiego (działające na terenie województwa lubuskiego oraz posiadające siedzibę na terenie województwa lubuskiego).
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Przedmiotem konkursu jest udzielenie grantów, w formule bonów na innowacje, na realizację usługi służącej osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców (MŚP).
Wsparcie na rzecz MŚP udzielane jest w formule projektu grantowego w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).
Regionalny bon na innowacje może być udzielany na pokrycie kosztów usługi obejmującej doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.
w ramach następujących kategorii interwencji:
  • 66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).
Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
Kryteria wyboru projektów
Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne zawarte w Procedurach udzielania grantów i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.innowacje.lubuskie.pl oraz www.lubuskie.pl.
Finanse
Maksymalna wartość dofinansowania
Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 85% i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu konkursu.
Całkowita alokacja w konkursie wynosi: 1 000 000 zł (w tym wartość dofinansowania wynosi 850 000 zł).
Grantobiorca może uzyskać dofinansowanie w postaci bonu na innowacje w kwocie do 85.000,00 zł, tj. 85 % wysokości grantu. Kwota ta została określona zgodnie z zapisami regulaminu, jak również w oparciu o rozeznanie w zakresie usług doradczych objętych grantami. Różnica pomiędzy wysokością grantu a wartością bonu – w wysokości min. 50% lub 15% wartości grantu – zapewniona zostanie przez Grantobiorcę i stanowi wkład własny do projektu.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi do 100 000,00 zł.
[1] W ramach RPO Lubuskie 2020 nie można wspierać dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Niezbędne dokumenty
  1. Regulamin konkursu bonu na innowacje
  2. Załączniki do Regulaminu
  3. Akty prawne, wytyczne i inne dokumenty
  4. Dokumenty strategiczne i branżowe
Powyżej wymienione dokumenty znajdują się w załączeniu (poniżej).
Inne ważne informacje
Pytania i odpowiedzi
Departament Rozwoju i Innowacji udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu bonu na innowacje, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej), mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
Departament Rozwoju i Innowacji, Wydział Wsparcia Przedsiębiorczości,
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr C.1.10, C.1.9), Zielona Góra,
tel. 68 45 65 757, 487, 198, 260.
Więcej informacji w Kafelku: