W piątek w Zielonej Górze będzie obradował Lubuski Zespół ds. Szkolnictwa Wyższego.

Lubuski Zespół ds. Szkolnictwa Wyższego działa od 2018 r. i stanowi ciało opiniodawczo-doradcze Zarządu Województwa Lubuskiego.

Jego zadaniem jest koordynacja przedsięwzięć podejmowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim, m.in.:

  • opracowywanie projektu rocznego planu działań,
  • zbieranie i wymiana informacji na temat prowadzonych działań, ich ocena i wypracowanie rekomendacji dotyczących tempa, efektywności ich realizacji
  • składanie propozycji nowych rozwiązań,
  • opracowywanie rocznego raportu monitorującego.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz zaproszeni reprezentanci lubuskich uczelni, samorządów lubuskich miast akademickich (Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski), lubuskich organizacji pracodawców oraz statystyki publicznej.

V spotkanie Lubuskiego Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego, które rozpocznie się w piątek, 9 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w Hotel Grape Town w Zielonej Górze, otworzy dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji UMWL Jarosław Flakowski.

W programie:

  1. Omówienie bieżącej sytuacji uczelni (wyniki rekrutacji, nowe kierunki, wyzwania, ważne projekty) – przedstawiciele uczelni
  2. Wsparcie lubuskich uczelni przez samorząd województwa, m.in. programy stypendialne i  dotacje, wsparcie innowacyjności – przedstawiciele Departamentu Ochrony Zdrowia, Departamentu Infrastruktury Społecznej, Departamentu Rozwoju i Innowacji
  3. Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027  – przedstawiciel Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
  4. Dostępność środków krajowych i horyzontalnych UE dla szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie 2021-2027 – przedstawiciel sieci PIFE w województwie lubuskim
  5. Przygotowanie do sprawozdania z realizacji „Planu działań na rzecz szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim na rok 2022” i podejście do opracowania planu na rok 2023

POWIĄZANE WIADOMOŚCI