ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
OGŁASZA NABÓR NA EKSPERTÓW DO OCENY BONÓW NA INNOWACJE
w ramach projektu pn.: Wsparcie systemu lubuskich innowacji,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Nabór ekspertów zakończy się 21 października 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia naboru
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru: 31 października 2022 r.
Miejsce składania wniosków
Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.
 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w Punkcie Przyjęć wniosków, tj.:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
(kancelaria ogólna)
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
(sekretariat)
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do UMWL:
 • pocztą w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.
Sposób składania wniosków
Kandydat na eksperta zobowiązany jest do złożenia:
 1. Wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów (Załącznik nr 1) wraz dokumentami potwierdzającymi doświadczenie
 2. Oświadczenie kandydata na eksperta (Załącznik nr 2)
 3. Zgodę na zamieszczenie oraz przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3)
zgodnie z Regulaminem procedowania z ekspertami.
Datą wpływu wniosku jest dzień dostarczenia go do siedziby UMWL lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1041).
Kto może zostać ekspertem?
Szczegółowe kryteria wyboru ekspertów oraz wykaz niezbędnych dokumentów zawiera Regulamin procedowania z ekspertami, zamieszczony na stronie.
Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:
 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej Projektem, w ramach której dokonywany jest wybór projektów: gospodarka i innowacje;
 5. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Projektu oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Kandydatem na eksperta nie może zostać pracownik Operatora bezpośrednio zaangażowany w realizację Projektu.
Wybór ekspertów
Wybór ekspertów do oceny odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne zgodnie z Regulaminem procedowania z ekspertami stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wyboru ekspertów dokonuje Komisja kwalifikacyjna do spraw naboru kandydatów na ekspertów, zwana dalej Komisją, powoływana jest przez Dyrektora Departamentu Rozwoju i Innowacji.
Informację o przyjęciu Wykazu kandydatów na ekspertów z załączonym Wykazem kandydatów na ekspertów zamieszcza się co najmniej na stronie internetowej Operatora niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
Finanse
Szczegółowe warunki wykonywania obowiązków, w tym wysokość wynagrodzenia, określone są w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy ekspertem a Operatorem.
Inne ważne informacje
Pytania i odpowiedzi
Departament Rozwoju i Innowacji udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru kandydatów na ekspertów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej), mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

Departament Rozwoju i Innowacji, Wydział Wsparcia Przedsiębiorczości
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr C.1.10, C.1.9), Zielona Góra
tel. 68 45 65 757, 487, 198

Niezbędne dokumenty

Załączniki:

Dokument
Dokument