Efektem projektu są magazyny energii zamontowane w wytypowanych punktach sieci, które w znaczący sposób ograniczyły koszty eksploatacyjne regulacji napięcia przełącznikami zaczepów. Grupą docelową odbiorców produktów projektu są operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

Jaki problem rozwiązuje nasz projekt?

Zgodnie z przyjętą polityką UE, trwa dynamiczny rozwój sektorów OZE i elektromobilności. Ma to związek z pojawieniem się nowych charakterystyk przepływów mocy i energii elektrycznej. Wpływ na zmiany ma również planowane wprowadzenie nowych regulacji jakościowych na rynku energetycznym.

Celem projektu było opracowanie i przetestowanie technologii opartych na rozproszonych zasobnikach energii elektrycznej, które na potrzeby operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD umożliwiałby świadczenie usług systemowych w sieciach niskich napięć.

Efektem projektu są magazyny energii zamontowane w wytypowanych punktach sieci, które w znaczący sposób ograniczyły koszty eksploatacyjne regulacji napięcia przełącznikami zaczepów. Możliwość świadczenia usługi kompensacji mocy biernej oferowanej przez magazyny, jest również wykorzystana do ograniczenia strat technicznych.

Zastosowanie odpowiednich algorytmów sterowania interfejsu magazynów energii, umożliwia ograniczenie negatywnego oddziaływania OZE i stacji szybkiego ładowania. Następuje to na skutek poprawy parametrów dynamicznych w punkcie przyłączenia. Uzyskana w ten sposób poprawa współczynnika zmiany napięcia oraz krótkookresowego współczynnika migotania światła, umożliwia zwiększenie liczby dostępnych lokalizacji OZE oraz stacji szybkiego ładowania, bez konieczności inwestycji w infrastrukturę sieciową. Opracowanie innowacyjnego i efektywnego sposobu magazynowania energii na poziomie niskiego napięcia, okazało się również szczególnie ważne w dobie dynamicznego rozwoju mikroinstalacji prosumenckich.

Zgodnie z założeniami opracowano pięć prototypowych magazynów energii w najbardziej obiecujących technologiach: akumulatory litowo-żelazowe LFP, akumulatory litowo-tytanowe LTO, kwasowe VRLA, superkondensatory EDLC, superkondensatory LIC o mocy 100kW każdy. Magazyny zostały zainstalowane na terenie stacji transformatorowych SN i nN oraz przyłączone do sieci dystrybucyjnej nN Enei Operator w Opalenicy, Pogorzelicy, Gubinie, Bydgoszczy i Zielonej Górze.

Kto skorzysta z wyników projektu?

Grupą docelową odbiorców produktów projektu są operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD). Przeprowadzone przez Eneę Operator testy są wstępnym etapem do wdrożenia magazynów energii na dużą skalę na sieci niskiego i średniego napięcia. Będą też obiektami dalszych badań naukowych realizując również usługi systemowe w punktach przyłączenia. Ich zadania to stabilizacja mocy OZE, regulacja napięcia mocą czynną i bierną, kompensacja mocy biernej i odkształceń, stabilizacja mocy odbiorników niespokojnych i symetryzacja obciążenia, redukcja mocy na żądanie.

Wdrożenie innowacji, która doprowadzi do uruchomienia w Enei Operator udoskonalonej metody magazynowania energii na poziomie nN jest działaniem kluczowym działaniem z punktu widzenia poprawy jakości energii elektrycznej i niezawodności sieci. W konsekwencji przekłada się na poprawę jakości i bezpieczeństwa oferowanych dotychczas usług.