W czwartek, 15 września podczas Lubuskiego Forum Innowacji zaprezentowano koncepcję i plan pracy Parku Technologii Kosmicznych. To jedna ze sztandarowych inwestycji województwa lubuskiego.

Inicjatywa Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie ma na celu stworzenie w regionie wiodącego ośrodka przemysłowo-badawczego inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz innowacyjnego przemysłu. Czwartkowe (15 września 2022 r.) Forum Innowacji rozpoczął dr Jarosław Flakowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji UMWL. Mówił o tym, co województwo planuje w tym obszarze, jakie działania już podjęto oraz jakie są cele na najbliższe trzy miesiące.

Projekt realizowany jest w ramach RPO Lubuskie 2020, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Typ II – Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB. Beneficjentem i Liderem projektu jest Województwo Lubuskie, Partnerami: Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Hertz System LTD. Sp. z o.o. – To projekt unijny realizowany przez Biuro Projektów Własnych UMWL, ten departament jest odpowiedzialny m.in. za wyposażenie laboratoriów, natomiast Departament Rozwoju Innowacji za przygotowanie koncepcji zarządzania tym obiektem, transferowania pomocy publicznej do przedsiębiorców, stymulowanie w obszarze prowadzenia badań – mówił dyrektor J. Flakowski.

Przedstawiono koncepcję, biznesplan i plan pracy Parku Technologii Kosmicznych – B+R+I. Dr Jerzy Tutaj z Wydziału Zarządzania Katedry Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej podkreślał, że regulatorem zarządzania jest Program Rozwoju Innowacji na lata 2021 – 2027. – Program  został przyjęty przez zarząd województwa w lutym br.  Celem jest, aby Lubuskie stwarzało szanse na sukces w innowacji. Chcielibyśmy, aby ten dokument spowodował, że w Lubuskiem pojawią się nowe podmioty – mówił dr Tutaj. Dokument wskazuje kierunki rozwoju naszego regionu w obszarze innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej. Jego podstawą jest diagnoza oparta na badaniach, działaniach partnerskich pomiędzy samorządem, biznesem i jego otoczeniem, jednostkami naukowo-badawczymi i uczelniami oraz efektach wypracowanych podczas warsztatów sieciujących z udziałem firm i instytucji oraz zespołu Lubuskie Forum Innowacji.

Program wyznacza pięć głównych celów:

  1. Nasilenie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze przedsiębiorstw i nauki prowadzącej do przełomowych innowacji.
  2. Ułatwienie rozpoczynania i prowadzenia działalności innowacyjnej, początkowo o charakterze ulepszeń, w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
  3. Promocja regionu jako miejsca dla prowadzenia działalności B+R+I względem interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
  4. Wzrost prestiżu lubuskich uczelni jako ośrodków dydaktycznych i badawczych.
  5. Rozwój potencjału podmiotów lubuskiego systemu innowacyjnego w zakresie wsparcia działalności B+R+I i jego pozyskiwania.

– W moim przekonaniu zadanie samorządu województwa w Polsce polega na inicjowaniu, wspieraniu innowacji. To, co może, to czym się różnią regiony od siebie w największym stopniu, związane jest z tym, na ile region jest aktywny we wspieraniu biznesu, nauki, administracji, czyli które są źródłem i wdrażają projekty innowacyjne. Jeżeli jest to postawienie w centralnym miejscu działań innowacyjnych, to trzeba konsekwentnie to wdrażać. Zarządy powinny stymulować gospodarkę regionu, wsparcie działań innowacyjnych,  zaczynających się od przedszkola, szkoły, kształtowanie postaw kreatywności i współpracy. Bardzo ważna jest współpraca, spotkania, Lubuskie Forum Innowacji, żeby jak najwięcej współpracy się pojawiło, żeby powstawały partnerstwa, klastry. Ważne jest, aby wspierać innowatorów – mówił dr Jerzy Tutaj.

Biznes, nauka i zaawansowane technologie

Prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk podkreślał, że Park Technologii Kosmicznych będzie jedyną instalacją tego typu w Polsce. – Mimo że były plany tworzenia tego gdzie indziej, to tylko Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego był na tyle konsekwentny, aby doprowadzić do stworzenia takiego obiektu. Wydaje się, że będzie to obiekt, wokół którego będą się gromadziły firmy i naukowcy również z sąsiednich województw, z całej Polski. Będzie to miało dosyć dużą moc przyciągania. To przedsięwzięcie biznesowe, musimy też zarobić na siebie. Będziemy starali się, żeby park funkcjonował jako ośrodek badań rozwoju, ale jako przedsięwzięcie biznesowe. To inwestycja, która pochłonęła już 70 mln zł – mówił prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz.

Celem spółki będzie prowadzenie i udostępnianie laboratoriów badawczych oraz opracowywanie projektów B+R+I, a także sieciowanie, integracja i inspirowanie podmiotów z obszarów biznesowych, jednostek samorządu terytorialnego, nauki i organizacji pozarządowych do działań proinnowacyjnych. Ten nowy podmiot zostanie utworzony w oparciu o partnerstwo, którego celem będzie podjęcie wspólnych działań, związanych z przygotowaniem i wdrożeniem projektu w sposób umożliwiający sprawne i efektywne utworzenie w województwie lubuskim nowoczesnego ośrodka badawczo – rozwojowego.

Celem Parku Technologii Kosmicznych będzie połączenie biznesu i nauki z zaawansowanymi technologiami tak, by stworzyć miejsce działalności wielu firm z sektora nowych technologii. Jego wizja polegać powinna na tworzeniu znanego na całym świecie miejsca tętniącego technologicznym biznesem, a misję firmy powinny opisywać słowa „Od pomysłu do produktu w jednym miejscu”.

Park w założeniach ma sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu, przyczyniać się do stworzenia nowych i trwałych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz wesprze wzrost gospodarczy. Projekt zmierzać ma do stworzenia wiodącego ośrodka przemysłowo-badawczego inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz innowacyjnego przemysłu, gdzie podstawą działań będą nowoczesne i dobrze wyposażone laboratoria, urządzenia, stanowiska testowe i centra przetwarzania danych, których profil będzie odpowiadał kierunkom badań i prac wdrożeniowych oczekiwanych przez firmy działające w obszarze innowacyjnych technologii.

– Park to połączenie biznesu i nauki. Udostępnimy aparaturę i wyposażenie plus osoby do obsługi aparatury. Aparatura będzie odnawiana co kilka lat, dajemy fachową obsługę w podstawowym zakresie. Firmy nie będą musiały mieć własnych specjalistów. Najważniejsze obecnie są infrastruktura, kadry i finansowanie – mówił prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz.

Budynek Parku zajmie powierzchnię 4500 m2, mieszcząc 7 laboratoriów, sale konferencyjne oraz pomieszczenia do wynajęcia przez firmy. Laboratoria w Parku Technologii Kosmicznych, to:

1. Laboratorium Elektroniki i Systemów FPGA

2. Pomieszczenia czystego montażu i testów

3. Centrum przetwarzania obrazów satelitarnych i cywilnych zastosowań GNSS

4. Laboratorium robotyki i sztucznej inteligencji

5. Laboratorium kryptografii i cyberbezpieczeństwa

6. Laboratorium Medycyny Kosmicznej

7. Laboratorium inżynierii materiałowej i wytrzymałości

Bez ludzi nie będzie rozwoju

Uniwersytet Zielonogórski stymulatorem innowacyjnej gospodarki w Lubuskiem? Dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ, Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką podsumowała ostatni okres funkcjonowania uczelni. Jak podkreślała, Uniwersytet kształci na 12 wydziałach, 10 tys. studentów uczy się na 65 kierunkach, a uczelnia proponuje 31 studiów podyplomowych. UZ opuściło 80 tys. absolwentów. – Próbujemy pobudzić studentów do działania. Jesteśmy dużą i szeroką pod względem możliwości uczelnią. W wielu instytutach prowadzonych jest szereg badań. Instytuty można połączyć cechami wspólnymi – mówiła dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ.

Prorektor wskazała na instytuty, które dominują we współpracy z gospodarką: Instytut Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki, Instytut Budownictwa, Instytut Inżynierii Mechanicznej, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki oraz Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki. Współpraca dotyczy także Instytutu Nauk Biologicznych, Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Nauk Prawnych.

Uczelnia realizuje 37 projektów o kwocie dofinansowania 13,8 mln zł. Realizuje projekty z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, m.in. „Wykorzystanie technologii UV-C w celu redukcji transmisji wirusa SARS-COV-2 i ograniczenia przenoszenia zakażeń w szpitalach”.

UZ posiada trzy Parki Naukowo-Technologiczne: Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Energetyki Odnawialnej, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych. Park Naukowo-Technologiczny w 2021 r. pozyskał kolejnych 14 przedsięwzięć z budżetem 3 mln zł, finansowanych ze środków własnych oraz dofinansowanych z funduszy europejskich. W 2022 r. uzyskał certyfikat akredytacji laboratorium Izolacyjności Akustycznej, który jest jedynym takim na terenie zachodniej Polski.

Centrum Energetyki Odnawialnej jest w trakcie realizacji 29 projektów B+R. W 2022 r. Centrum realizuje łącznie 68 usług, ponad 80 proc. działalności spółki stanowiła działalność B+R.

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych zrealizował 604 usługi, a w laboratoriach przebadano 2787 próbek.

Na uczelni funkcjonuje Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, które realizuje zadania wewnątrzuczelniane oraz świadczy usługi dla wszelkich podmiotów zewnętrznych: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek użyteczności publicznej. Jest wsparciem dla przedsiębiorców w nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi partnerami, a także wsparciem dla rozwoju innowacyjnych firm w regionie oraz startupów.

Podczas Forum przedstawiono aktualną informację na temat przebiegu konkursu na wybór obszarów kluczowych Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji oraz tworzonych partnerstw. Jarosław Flakowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji przekazał informacje i szczegóły na temat Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 12-14 października 2022 r. Na koniec odbyła się dyskusja na temat rozwoju innowacyjnej gospodarki w Lubuskiem z udziałem przedstawicieli klastrów i partnerstw.

Organizatorem Forum był Departament Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI