Zarząd Województwa Lubuskiego przedłuża termin składania aplikacji końcowych w Konkursie na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2022 r.

Przypomnijmy: Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do osób fizycznych, prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w szczególności ze środowisk biznesowych i naukowych zainteresowanych utworzeniem partnerstwa w celu przystąpienia do konkursu. Propozycję obszaru kluczowego w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji może zgłosić Partnerstwo zrzeszające podmioty z województwa lubuskiego, które podpisały list intencyjny w związku z przystąpieniem do konkursu oraz zgłoszeniem propozycji rozwoju inteligentnej specjalizacji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wypełnionej i podpisanej aplikacji wstępnej, przedstawiającej propozycję obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji w pierwszym etapie oraz aplikacji końcowej w drugim etapie.

Dla kogo Konkurs?

Serdecznie zachęcamy przedsiębiorstwa, centra naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, NGO i wszystkich zainteresowanych którzy w procesie twórczego odkrywania dokonają weryfikacji obecnych i identyfikacji nowych kluczowych obszarów badawczo-rozwojowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji. Cały proces służy wyznaczaniu kierunków rozwoju inteligentnego regionu i mobilizacji partnerów i interesariuszy regionalnych do przygotowania projektów i przedsięwzięć innowacyjnych do sfinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem:

https://lubuskie.pl/cms/319/konkurs_na_lubuskie_inteligentne_specjalizacje

Konkurs jest dwuetapowy

  • I ETAP: wstępne koncepcje najbardziej obiecujących obszarów kluczowych w ramach LIS, ich zweryfikowanie przez powołany zespół ekspertów (Komisja Konkursowa) oraz upublicznienie, identyfikacja silnych i słabych stron wstępnych propozycji oraz rekomendacje odnośnie dalszego ich kształtowania, możliwość łączenia wstępnych propozycji i środowisk.
  • II ETAP: przygotowanie pełnych informacji potwierdzających obecny i przyszły potencjał proponowanych kluczowych obszarów (w tym w perspektywie międzynarodowej); strategia rozwoju danej specjalizacji, w oparciu o wskazane obszary kluczowe, w tym kierunki planowanych prac badawczo-rozwojowych, szacunkowy budżet (z uwzględnieniem środków prywatnych oraz perspektywę 2021-2027); propozycje projektów badawczo-rozwojowych, które będą wpisywały się w proponowane obszary kluczowe; analiza na tym etapie nie będzie skutkowała przyznaniem środków finansowych na ich realizację; propozycje projektów horyzontalnych – np. w zakresie edukacji (kształcenia zawodowego, ustawicznego, wyższego, a także szkoleń), wspólnej/ uczelnianej infrastruktury badawczej, działań promujących ekspansję zagraniczną, specjalistycznych usług doradczych IOB, przyciągania inwestorów zewnętrznych itp.

Harmonogram

  • Etap I – naboru aplikacji wstępnych –  od 1 czerwca do 31 października 2021 r.
  • Etap II – naboru aplikacji wstępnych i końcowych – od 1 stycznia 2022 do  30 czerwca 2022 r.
  • Zakończenie konkursu 31 sierpnia 2022 r.