Zarząd województwa przyjął Program Rozwoju Innowacji na lata 2021 – 2027. Dokument wskazuje kierunki rozwoju województwa w obszarze innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej.

Lubuskie stawia na rozwój innowacji. Jednak aby było to możliwe potrzebny jest dobry plan oparty na rzetelnej diagnozie. Kierunki rozwoju innowacji w regionie wskazywać będzie przyjęty przez zarząd program.

Jego podstawą jest diagnoza oparta na badaniach, działaniach  partnerskich pomiędzy samorządem, biznesem i jego otoczeniem, jednostkami naukowo – badawczymi i uczelniam oraz efektach wypracowanych podczas warsztatów sieciujących z udziałem blisko 200 firm i instytucji oraz zespołu Lubuskie Forum Innowacji. Dodatkowo w ramach weryfikacji kluczowych obszarów badawczo- rozwojowych w Lubuskiem powstały partnerstwa które łączą potencjały wielu podmiotów w celu realizacji przełomowych projektów B+R . Propozycje rozwiązań systemowych zwiększających skuteczność zarządzania innowacjami, a także skuteczność w całym  obszarze B+R+I przedstawił w PRI dr Jerzy Tutaj z Politechniki Wrocławskiej, który jest także autorem ekspertyzy w tym zakresie.

Program wyznacza pięć głównych celów:

  1. Nasilenie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze przedsiębiorstw i nauki prowadzącej do przełomowych innowacji
  2. Ułatwienie rozpoczynania i prowadzenia działalności     innowacyjnej, początkowo o charakterze ulepszeń, w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
  3. Promocja regionu jako miejsca dla prowadzenia działalności B+R+I względem interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych
  4. Wzrost prestiżu lubuskich uczelni jako ośrodków dydaktycznych i badawczych
  5. Rozwój potencjału podmiotów lubuskiego systemu innowacyjnego w zakresie wsparcia działalności B+R+I i jego pozyskiwania

Opracowany Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 2030 stanowi integralną część wypełnienia warunków włączenia umożliwiających korzystanie ze środków związanych polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Wdrażanie Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego to proces  wymagający monitoringu zmian prawnych, gospodarczych, politycznych oraz elastyczności w dostosowaniu się do priorytetów w zakresie uzyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Skrót Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Do Roku 2030
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Do Roku 2030

DIAGNOZA PROGRAMU ROZWOJU INNOWACJI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DO ROKU 2030 (23.12.2021)

Pobierz w PDF