Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z przedstawicielami Partnerstwa zawiązanego na północy regionu, w skład którego wchodzą gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Zwierzyn oraz powiat strzelecko-drezdenecki.

Rozmowa dotyczyła możliwości wsparcia zaplanowanych działań w ramach środków europejskich. Podczas spotkania Sylwia Łaźniewska – burmistrz Dobiegniewa – przewodnicząca rady partnerstwa omówiła zasady jego funkcjonowania. Poinformowała, że ma ono już zidentyfikowane cele. To: silna gospodarka, lepsza jakość życia mieszkańców oraz obszar atrakcyjny turystycznie i krajobrazowo. Przedstawiła także wstępne propozycje projektów. Dotyczyć będą rozwoju przedsiębiorczości, zdrowia i pomocy społecznej, innowacyjności oraz cyfryzacji. Była też mowa o budowie ścieżek rowerowych oraz rozwoju transportu publicznego. Marszałek Elżbieta Anna Polak zauważyła, że cele te wpisują się w priorytety polityki spójności. Poinformowała, że partnerstwa takie jak to będą wspierane w ramach programu regionalnego na zasadzie małych zit-ów. W spotkaniu udział wzięli także: wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz, radna Anna Synowiec oraz dyrektor departamentu rozwoju regionalnego Maciej Nowicki.

Partnerstwo „Północ Województwa Lubuskiego zawsze razem” zawiązało się z inicjatywy Dobiegniewa i zostało wybrane do udziału w projekcie „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”.

Skład Partnerstwa: Gmina Dobiegniew, Gmina Drezdenko, Gmina Stare Kurowo, Gmina Zwierzyn, Powiat strzelecko-drezdenecki. Burmistrz Dobiegniewa, Pani Sylwia Łaźniewska przewodniczy Radzie Partnerstwa.  

Głównym celem projektu CWD jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych (gminnych i powiatowych), w tym przede wszystkim poprawa ich kompetencji do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z sąsiednimi samorządami. Wykonawcą koordynowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektu CWD jest Związek Miast Polskich.  „Pilotaż CWD” realizowany jest w okresie od września 2020 do marca 2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach projektu partnerstwa mają już opracowaną diagnozę społeczno-gospodarczo-przestrzenną, do końca sierpnia br. trwają prace nad strategią terytorialną dla każdego partnerstwa, wrzesień to czas wypracowywania pakietu projektów realizujących cele rozwoju obszaru, do końca 2021 r. dla każdego projektu będzie opracowana wstępna analiza wykonalności i harmonogram realizacji. W pierwszym kwartale 2022 r. dla jednego kluczowego dla rozwoju obszaru partnerstwa projektu, przygotowany zostanie zarys wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wraz z analizą aspektów realizacyjnych. Doradztwo może objąć także pomoc w przygotowaniu zamówień – np. napisaniu SOPZ.