Aktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego – to główny temat obrad Lubuskiej Rady Samorządowej, która obradowała 3 lutego.

Obradom przewodniczył Marek Cebula, szef Zrzeszenia Gmin Woj. Lubuskiego. O głównych założeniach najważniejszego dla regionu dokumentu mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. – Pracujemy nad Strategią dwa lata. Sejmik podjął decyzję o aktualizacji w grudniu 2018. W tym czasie odbyliśmy dwie rundy konsultacji. Obecnie jest to już trzecia wersja SRWL. Uważam, że dalsze opóźnienia całkowicie ten projekt zdezaktualizują i zmuszą zarząd do rozpoczęcia od zera  – wyjaśniła marszałek. -Strategię przygotowali pracownicy urzędu pod okiem ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aktualizacja spójna jest z rządowymi programami i ukierunkowaniem polityki spójności UE, bo na jej podstawie piszemy RPO oraz programy branżowe, gdzie znajdą się informacje dot. realizacji konkretnych działań. Przede wszystkim koncentracja priorytetów, stawiamy na zielony lad, regiony bardziej inteligentne, silne społecznie, bliżej obywateli, i regiony, które łączą – dodała E. Polak.

Marszałek odniosła się do podnoszonej podczas ostatnich obrad Rady kwestii partnerstw.  – Są MOF-y ustawowo wskazane o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Partnerstw jest dużo więcej i praktycznie nie ma białych plam. Zapisy Strategii nie wykluczają też powstawania kolejnych, jest to katalog otwarty. Dużo emocji wzbudza także lista projektów kluczowych. Jest ich obecnie 46. One oddają wyzwania, przed którymi stoi region – wyjaśniła marszałek.

W szczegółach projekt Strategii omówił Maciej Nowicki – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. –  Przez rok pracowaliśmy nad projektem strategii. Ostatni rok to konsultacje i ulepszanie tego dokumentu. Pojawiły się głosy, że ostatni projekt Strategii jest inny niż drugi projekt – czerwcowy. Ja mam odmienne zdanie. Uważam, że strategia w zasadniczym swoim kształcie i najważniejszych elementach nie ma wielu zmian. Jest dużo drobnych zmian. Zdefiniowaliśmy 11 wyzwań rozwojowych i one są takie same jak były w maju. Wizja też się nie zmieniła, to zielona kraina inteligentnych technologii – wyjaśnił. Podkreślał, że rdzeniem Strategii są cele i są cztery: inteligenta i zielona gospodarka, region silny w wymiarze społecznym oraz bliski obywatelowi, integracja przestrzenna regionu, region atrakcyjny, efektywnie zarządzany i otwarty na współpracę. – W tym obszarze pojawiły się pewne niuanse – uszczegółowienia. Niewiele zmieniło się także jeżeli chodzi o przedsięwzięcia strategiczne – zapewniał.

Dyrektor Nowicki odniósł się także do kwestii Obszarów Strategicznej interwencji. Są one podzielone na:

– krajowe: miasta średnie tracące funkcje gospodarcze, oraz obszary zagrożone trwałą marginalizacją

– regionalne: miasta wojewódzkie, miejskie obszary funkcjonale ośrodków subregionalnych, ośrodki lokalne, obszary wiejskie, obszary przygraniczne i powodziowe.

– Nie ma białych plam jeżeli chodzi o obszary strategicznej interwencji – podkreślał Maciej Nowicki. Omówił także zawiązane partnerstwa oraz inicjatywy partnerstw.

Więcej informacji o Strategii w prezentacji – w załączeniu

Dyrektor Maciej Nowicki mówił też o Krajowym Planie Odbudowy. – To są trudne prace i panuje w nich chaos. Był nabór projektów w sierpniu. Zgłosiliśmy 15.  37 proc. dostępnej alokacji musi być przeznaczone na zieloną gospodarkę i 20 proc. na cyfryzację. Ale oczywiście pozostaje też kwestia wzmocnienia odporności ochrony zdrowia – wyjaśnił.

Podczas obrad pytania do Strategii mieli także samorządowcy. Pytali m.in. o partnerstwa. – Chodzi o inne instrumenty terytorialne, czy muszą być to partnerstwa, czy może być to porozumienie projektowe? – pytał Marek Cebula, który jest jednocześnie burmistrzem Krosna Odrz. – Oczywiście jest to możliwe, ale muszą być spełnione warunki: strategia lub plan działań. To partnerstwo będzie musiało wskazać wspólne problemy, które ma i plan ich rozwiązania z pomocą wskazanych instrumentów finansowych – odpowiedział dyrektor Nowicki.

Samorządowcy pytali także o kwestię  sieci energetycznych, a także o możliwość wpisania do strategii konieczności gazyfikacji regionu. Radny Kazimierz Ławiński, zwrócił uwagę, że w strategii nie ma zapisu o niedostosowaniu sieci kolejowych do sieci osadniczej. Odniósł się także do kwestii zapisów dotyczących inwestycji drogowych. Podczas obrad pojawiły się także postulaty dot. położenia większego nacisku na zaopatrzenie w wodę oraz uwzględnienia w Strategii klastra turystyki historycznej.

Rada ustaliła, że jak najszybciej przekaże uzgodnione na posiedzeniu propozycje Urzędowi Marszałkowskiemu oraz komisjom sejmiku, które obecnie pracują nad projektem Strategii.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI