Do 26 lutego trwa zgłaszanie projektów do konkursu PAP „Innowacyjny Samorząd”

Jeszcze do 26 lutego można zgłaszać projekty w drugiej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd”, organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP. Konkurs skierowany jest do samorządów, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami w swoich jednostkach.

Do konkursu można zgłaszać zrealizowane przedsięwzięcia, projekty i zadania, które – poprzez zastosowanie innowacyjnych i innych niż dotychczas rozwiązań – przyczyniły się do lepszej organizacji pracy wewnętrznej urzędu i poprawy jakości usług realizowanych przez samorząd.

Oczekujemy na projekty, które doprowadziły do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego, aktywizacji lokalnej społeczności, zwiększenia efektywności wydatkowanych środków oraz stworzenia dobrych warunków do rozwoju innowacyjności na swoim terenie.

Kapituła przyzna po jednej nagrodzie głównej w każdej kategorii w postaci statuetki oraz dwa wyróżnienia w każdej kategorii w postaci dyplomu. Nagrodzone samorządy otrzymają pakiet promocyjny w kanałach informacyjnych PAP.

Honorowy patronat nad tegoroczną rywalizacją samorządów objął premier Mateusz Morawiecki. Nabór zgłoszeń do konkursu rozpoczął się 16 listopada i potrwa do 26 lutego 2021 roku.

Celem konkursu jest promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także chęć inspirowania innych samorządów do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.

Głównym kryterium oceny w konkursie będzie nowatorstwo w skali kraju oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach: miasta duże – powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie i powiaty.

Przykładowe dziedziny, których mogą dotyczyć zgłaszane rozwiązania to: cyfryzacja, ochrona środowiska – zrównoważony rozwój, infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna, finanse, polityka rozwoju – tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów, polityka demograficzna, oświata, sport, kultura, ochrona zdrowia, proinnowacyjność – tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności, aktywizacja mieszkańców i polityka społeczna.

Laureatów konkursu wyłoni kapituła, w której zasiądą: Andrzej Porawski – dyrektor biura Związku Miast Polskich, Leszek Świętalski – sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP, Rudolf Borusiewicz – dyrektor biura Związku Powiatów Polskich, prof. Stanisław Łobejko – Szkoła Główna Handlowa, dr Tomasz Pilewicz – Szkoła Główna Handlowa, Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Anna Banasik – redaktor prowadząca Serwisu Samorządowego PAP oraz przedstawiciele ministerstw.

Laureatów ogłosimy w kwietniu – podczas uroczystej gali, która planowana jest na 15 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wydarzenie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących wówczas zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/.

Konkursowi towarzyszyć będą debaty z udziałem przedstawicieli samorządów, administracji centralnej i partnerów konkursu. Będziemy rozmawiać m.in. o kondycji polskich samorządów po niemal roku trwania epidemii i o tym, czy i jak odbije się ona na lokalnych nastrojach do inwestycji i innowacji.

W pierwszej edycji do konkursu zgłoszono 304 projekty, które nadesłało 181 jednostek samorządu terytorialnego. W kategorii miasta powyżej 200 tys. mieszkańców zwyciężyła Gdynia za projekt „Gdyński ogród deszczowy”, a w kategorii gminy miejskie – Ciechanów z pomysłem „T-Master inteligentne pojemniki na odpady”.

Wśród gmin miejsko-wiejskich za najlepszą kapituła uznała Grodzisk Mazowiecki, w którym powstała Innowacyjna Biblioteka XXI wieku, a spośród gmin wiejskich najlepszy okazał się Klembów z projektem „Nowoczesne, przyjazne usługi dla mieszkańców elementem rozwoju gminy Klembów”. W kategorii powiatów ziemskich nagrodzono powiat toruński za projekt „Eugeniusz wyruszył labiryntem ze szkoły tajemnic do świata 3D. Realizacja partnerskich projektów edukacyjnych współfinansowanych z EFS”.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz GovTech Polska.