SZANOWNI PAŃSTWO!

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw lubuskich do uczestnictwa w misji gospodarczej do Szwajcarii w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Celem niniejszej rekrutacji jest wyłonienie 10 Uczestników, posiadających siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie województwa lubuskiego, którzy wezmą udział w Misji do Szwajcarii połączonej z wizytą na targach SINDEX 2020 w Bernie. Misja planowana jest w dniach od 21 do 24 września 2020 r.

Całkowity koszt udziału przedsiębiorstwa w Misji finansowany jest w 85% (jako pomoc de minimis) ze środków UE w ramach RPO, jednocześnie na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność poniesienia 15% kosztów organizacji Misji w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Szacunkowy koszt uczestnictwa w Misji na dzień ogłoszenia rekrutacji, który poniesie przedsiębiorca nie powinien przekroczyć  2 000,00 zł. Końcowy koszt udziału jednego uczestnika misji uzależniony będzie od kosztów organizacji całego wyjazdu, w tym wyłonienia technicznego wykonawcy Misji.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro,   małych i średnich przedsiębiorstw) z zastrzeżeniem, iż muszą one spełniać warunki, o których   mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie   udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-  2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488).

Organizator rekrutuje firmy MŚP z szeroko pojętego sektora nowoczesnych technologii –  przemysłu 4.0, ze szczególnym uwzględnieniem następujących branż:

1) automatyka przemysłowa,

2) robotyka, obróbka,

3) napędy i sterowanie pneumatyczne,

4) elektronika,

5) elektrotechnika,

6) technologie produkcyjne,

7) usługi, kształcenie, badania- i rozwój,

8) IT/ Internet rzeczy (IoT) w przemyśle.

 Informacje o naborze zamieszczone są na stronie www.lubuskie.pl, www.rpo.lubuskie.pl,
lubuskie.trade.gov.pl. Nabór zostanie uruchomiony od 2 marca 2020 r. o godzinie 15:00 i będzie trwał do 27 marca 2020 r. do godziny 23:59.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail następujących dokumentów:

1)  formularza zgłoszeniowego, załącznik nr 1 do Regulamu

2)  zaparafowanego wzoru ankiety ewaluacyjnej, załącznik nr 2 do Regulaminu.

3)    zaparafowanego projektu umowy, załącznik nr 3 do Regulaminu

4)    formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010 nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

5)    kopii certyfikatów, atestów, patentów i innych dokumentów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych/danego kraju

W sprawach  organizacyjnych związanych z rekrutacją uczestników prosimy o kontakt
z Sekretariatem Misji w Departamencie Przedsiębiorczości i Strategii Marki w Urzędzie   Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

 Sekretariat Misji mieści się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
(UMWL), przy ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (budynek C), 65-043 Zielona Góra, tel. 68 456 54 87, 68 45 65 462, e-mail:
.

Zapraszamy do udziału w Misji!

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN

FORMULARZ ZAŁ. 1

ANKIETA ZAŁ. 2

UMOWA ZAŁ. 3

DEMINIMIS