Pobierz obrazki
poinformuj lokalnych przedsiębiorców o wsparciu rzecznika Mśp
19.06.2019
LIST PRZEWODNI

Pobierz obrazki

Adam abramowicz

Szanowni Państwo,

Jak Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców chciałbym zwrócić się do Państwa z gorącą prośbą o współpracę w zakresie poinformowania właścicieli małych i średnich firm w regionach o możliwości zgłoszenia się do Biura Rzecznika MŚP ze sprawami prowadzonymi z administracją publiczną. Zapraszam do zapoznania się z listem przewodnim oraz wykorzystania poniższej informacji w komunikacji z przedsiębiorcami.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – w obronie małych firm, na straży Konstytucji Biznesu

Adam Abramowicz, pierwszy Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, został powołany na stanowisko 22 czerwca 2018 roku. Urząd Rzecznika jest elementem Konstytucji Biznesu – pakietu ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Konstytucja Biznesu to jedna z największych reform prawa gospodarczego w Polsce. Jej podstawowym celem jest zagwarantowanie wolności gospodarczej w Polsce i uregulowanie relacji i zasad współpracy między przedsiębiorcami i administracją publiczną. Centralnym aktem Konstytucji Biznesu jest ustawa Prawo przedsiębiorców, które precyzyjnie formułuje zasady ogólne, wyznaczające złoty standard działania organów publicznych w sprawach dotyczących przedsiębiorców. Do podstawowych zasad należą między innymi: zasada wolności gospodarczej, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjazna interpretacja przepisów, proporcjonalność, pewność prawa czy udzielanie informacji.

Urzędem wyznaczonym do stania na straży tych zasad, oraz interweniowania w sprawach między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, został Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego powołanie stanowiło jeden z filarów, na których opiera się Konstytucja Biznesu – jest to urząd niezależny od innych organów. Do jego kompetencji należy występowanie o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskowanie o wszczęcie postępowań wyjaśniających lub dyscyplinarnych względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu. Rzecznik może również opiniować projekty aktów prawnych oraz wspierać przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych.

Rzecznik ma kompetencje do działania w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Kompetencje Rzecznika o charakterze interwencyjnym umożliwiają Rzecznikowi:
• żądania od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców;
• wsparcie przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby także wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
• występowania do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;
• w przypadku dostrzeżenia rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy, możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, od momentu powołania aktywnie działał na rzecz przedsiębiorców. Przy urzędzie Rzecznika została powołana Rada Przedsiębiorców, organ opiniodawczy i doradczy, zrzeszający ponad 100 organizacji. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców uzyskał kilka kluczowych objaśnień prawnych, m.in. od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ws. uprawnienia do kontroli zwolnień lekarskich, od Ministerstwa Zdrowia ws. zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych czy od Ministerstwa Cyfryzacji ws. przechowywania CV. Równie aktywnie Rzecznik interweniował w przypadkach naruszeń zasad Konstytucji Biznesu przez urzędników, wnioskując o postępowania dyscyplinarne wobec urzędników z Bartoszyc, w sprawie słynnej prowokacji w zakładzie mechanicznym, oraz urzędników z Cieszyna i Sosnowca, odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionych postępowań karnych skarbowych. Dzięki działaniom Rzecznika Ministerstwo Finansów wycofało się z kontrowersyjnego pomysłu paragonu przed płatnością, a dzięki stanowisku w sprawie zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym zrezygnowano z kontrowersyjnego pomysłu przekazania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

Wniosek o interwencję Rzecznika można złożyć:
• mailowo na adres: lub
• osobiście lub listownie do biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
• w oddziale terenowym biura Rzecznika właściwym dla Państwa siedziby:
o Oddział terenowy w Krakowie (województwo małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie): ul. Kanonicza 11, 31-001 Kraków
o Oddział terenowy w Gdańsku (województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie): ul. Gomółki 2, 80-279 Gdańsk
o Oddział terenowy w Białymstoku (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie): ul Ciepła 1, 15-472 Białystok
o Oddział terenowy w Poznaniu (województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie): ul. Wielka 20, 61-774 Poznań

OBSERWUJ NAS

Jeśli nie chcesz otrzymywać newslettera Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, lub chcesz skontaktować się z nami z informacją zwrotną, pisz na adres: .

Jeśli nie chcesz więcej otrzymywać naszych newsletterów, kliknij tutaj , aby się wypisać.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
tel. 22 123 70 70, fax 22 123 70 71
www.rzecznikmsp.gov.pl