Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy ZIPH a Krajową Izbą Gospodarczą, Izba będzie miała możliwość legalizacji m.in. umów, kontraktów, faktur handlowych, listów przewozowych, świadectw pochodzenia, świadectw weterynaryjnych oraz pełnomocnictw i innych dokumentów.

ZIPH czynności legalizacyjne w imieniu KIG realizować będzie na miejscu – w swojej siedzibie w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 od 1 stycznia 2019 r.

Wykaz czynności legalizacyjnych realizowanych przez Izbę:
• Legalizacja dokumentów handlowych (faktury, deklaracje, umowy, pełnomocnictwa)
• Legalizacja dokumentów przewozowych
• Legalizacja świadectw wydanych przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
• Legalizacja świadectw i zaświadczeń wydanych przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
• Poświadczanie autentyczności podpisu osoby upoważnionej, np. na pełnomocnictwie, umowie agencyjnej lub innym dokumencie handlowym.
• Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.
• Dodatkowa legalizacja w Krajowej Izbie Gospodarczej świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny (na odwrocie świadectwa) uwarunkowana wymogami kraju odbiorcy towaru.